herzlich willkommenmirësevini

Albaner in der Schweiz

 

Mehr als 200`000 Albaner haben in der Schweiz ihre neue Heimat gefunden. Das

bedeutet, dass mehr Albaner als Bündner hier leben.

 

Diese Albaner gehören zu drei verschiedenen Hauptgruppen: Ungefähr 160´000

kommen aus Kosova, 40´000 aus Mazedonien und 1500 aus Albanien. Wenige

andere kommen aus Montenegro und Serbien.

 

Die meisten Albaner sind Muslime, ein kleiner Teil sind Christen – die Mehrheit unter

ihnen Katholiken, einige Orthodoxe und wenige Evangelische.

 

Schon sehr früh ist im heutigen Albanien das Evangelium verkündet worden: Sehr

wahrscheinlich hat der Apostel Paulus auch in Durrës gepredigt. Im Neuen

Testament erwähnt er im Brief an die Römer (Röm.15,19) auch Illyrien, das dem

heutigen Albanien und einem Teil des ehemaligen Jugoslawiens entspricht.

 

„Von Jerusalem bis hin zur Provinz Illyrien habe ich das Evangelium verkündet...“

 

Für Christen in der Schweiz gibt es viele Möglichkeiten, ihr Leben und ihren Glauben

mit ihren albanischen Mitmenschen zu teilen. Immer wieder mal erleben sie dabei

eine grosse Offenheit – nicht nur für zwischenmenschliche Freundschaft, sondern

auch für die Beziehung mit unserem Vater. Die meisten unter ihnen haben den Weg

zu Ihm nämlich noch nie gehört...

Shqiptaret në Zvicer

 

 

Më shumë se 200`000 Shqiptarë kanë gjetur ne Zvicer shtepinë e tyre te dytë. Kjo do të thotë që ka më shumë shqiptarë se sa Bündner që të jetojnë ketu.

 

Këto Shqiptarë u perkasin tre grupëve të ndryshme kryesore :Afërsisht 160.000 vijnë nga Kosova, 40.000 vijnë nga Maqedonia dhe 1500 nga Shqiperia. Pak të tjerë vijnë nga Mali i Zi dhe nga Serbia.

 

Shumica e Shqiptarëve jane muslimanë, një pjese e vogel janë të krishtere –

shumica nga ata janë katolikë, disa ortodoksë dhe pak ungjillorë.

 

Qe prej shumë kohesh më parë është predikuar ungjilli në Shqiperinë e sotme: Me shumë siguri ka predikuar Apostulli Pal edhe në Durrës. Në Testamentin e Ri ai përmend në Letren e Tij drejtuar Romakëve (Rom 15:19 ), edhe Ilirinë, ku perfshihet Shqipëria e sotme dhe një pjesë e ish Jugosllavisë.

 

“Qe nga Jerusalemi e deri në provincen e Ilirisë e kam predikuar Ungjillin....”

 

Për të krishterët në Zvicer ka mundesi të panumerta, që të ndajnë jetën dhe besimin e tyre me fqinjët e tyre shqiptarë. Gjithnjë e më shumë përjetojnë ata një hapje të madhe - jo vetëm për marredhenien ndërmjet tyre, por edhe për marredhenien me Atin tonë. Shumica e tyre nuk e kanë degjuar rrugë drejt Tij....

  • twitter
  • facebook

© 2013 by luisERHARTER. All rights reserved