impressionenpërshtypjet

1/6

Oh welche Zauber liegen in diesem kleinen Wort: Daheim.

Oh çfarë magjie fshihet në këtë fjalë të shkurtër: në shtëpi.

Der Begriff Heimat verweist zumeist auf eine Beziehung zwischen Mensch und Raum. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird er auf den Ort angewendet, in den ein Mensch hineingeboren wird und in dem die frühesten Sozialisationserlebnisse stattfinden, die zunächst Identität, Charakter, Mentalität, Einstellungen und Weltauffassungen prägen.

Termi në shtëpi i referohet kryesisht një marrëdhënie mes njerëzve dhe hapësirës​​. Në mënyrë të foluri të përgjithëshme, kjo fjalë aplikohet në lidhje me vendin në të cilin një person është i lindur dhe përjeton përvojat e para në shoqëri, të cilat formojnë identitetin, karakterin, mentalitetin, qëndrimet dhe filozofinë e tij.